Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA/UVB žiarením

Peter má 19 rokov a je v maturitnom ročníku gymnázia v Prešove. Na všestrannosť jeho osobnosti poukazuje široké spektrum záujmov, ktorým sa venuje. Hrá na gitare a klarinete, venuje sa futbalu, je aktívny v práci s mládežou a deťmi v rámci Slovenského skautingu. Svoju schopnosť viesť a inšpirovať ostatných preukazuje ako predseda školskej rady, v ktorej zastupuje záujmy študentov. Najviac času a energie však venuje práci na vedeckých projektoch. Peter je vnímavý voči potrebám prostredia, v ktorom žije a svoje vedomosti chce využívať na riešenie problémov okolo seba. Preto sa jeho posledný projekt venoval odsoľovaniu pôd v okolí Prešovského solivaru, kde vyrastal. Excelentnosť jeho práce a univerzálne využitie aj mimo regiónu ocenili odborníci poprednými miesta na medzinárodných súťažiach.

O projekte

Peter svoj hlboký záujem o vedu a vytrvalosť prejavil aj tým, že sa neuspokojil s pribúdajúcimi úspechmi, ale pustil sa do ďalšieho vedeckého projektu. Do 3. ročníka  LEAF Award sa prihlásil s projektom, ktorý hľadá odpoveď na to, čím sa dajú nahradiť syntetické látky v opaľovacích krémoch, ktoré sú na trhu bežne dostupné. Premýšľanie o tom, ako sa pred UV žiarením chránia rastliny, ho priviedlo k lignínu ako prírodnej látke, ktorá má vysoké absorpčné vlastnosti. Peter proaktívne oslovil Katedru biofyziky UPJŠ v Košiciach, ktorá mu poskytla priestor a prístroje na prvú časť výskumu, v ktorej si overil svoje predpoklady o ligníne.

Dobré analytické schopnosti, správne predpoklady a ich interpretácia v tejto fáze projektu mu priniesla víťazstvo v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET a postup na medzinárodnú súťaž Vernadsky National Contest v Moskve, kam sa chystá v apríli tohto roku. Momentálne pripravuje ďalšiu časť projektu, a to pozorovanie daných látok na kožných bunkách. Výsledky experimentu chce ďalej použiť na vytvorenie prototypu opaľovacieho krému.

Peter svojím projektom preukazuje aj veľkú podnikavosť. Jeho snom je, aby sa lacný, ekologický a zdraviu neškodný prípravok dostal na trh a aby si získal spokojných zákazníkov. Uvedomuje si, že cesta z laboratória na pulty drogérií a lekární je dlhá a zložitá. Verí však, že s dobre premysleným plánom, odbornými mentormi a usilovnou prácou sa mu podarí navrhnúť produkt, ktorý cez ľahko dostupné prírodné látky s vysokým ochranným faktorom chrániacim kožu pred slnečným žiarením bude ekologickou a lacnou náhradou komerčných opaľovacích krémov.

Odôvodnenie návrhu na ocenenie LEAF Award

Petra navrhujeme zaradiť do programu podpory a rozvoja v 3. ročníku LEAF Award pre jeho opakované výborné výsledky v oblasti prírodných vied a záujem o prepájanie vedeckých výsledkov s potrebami širšieho okolia. Jeho ambícia spájať výsledky vedeckej práce s reálnym svetom svedčí o podnikavosti a schopnosti premýšľať v širšom kontexte. Okrem toho dokáže viesť a inšpirovať ľudí okolo seba a aktívne sa angažuje pri presadzovaní potrieb komunity, v ktorej žije.