Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Ako spracúvame a chránime osobné údaje

Obsah:

Skupina LEAF

Čo je spracúvanie osobných údajov? Čo znamenajú jednotlivé pojmy?

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracúvame?

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Aká je doba spracúvania Vašich osobných údajov?

Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

Bezpečnostné opatrenia

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov všetkých osôb, ktoré nám ich zverili je pre skupinu LEAF dôležitá.

Na tomto mieste nájdete informáciu o právnych základoch, účeloch a spôsoboch spracúvania, rozsah spracúvaných osobných údajov skupinou LEAF ako aj informáciu o retenčných dobách a Vašich právach dotknutej osoby.

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov je Zodpovedná osoba. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete kontaktovať Zodpovednú osobu emailom alebo písomne listom zaslaným na adresu organizácie LEAF.

Skupina LEAF nevykonáva transfer osobných údajov, ktorých je prevádzkovateľom, do tretích krajín v prípadoch, ak nespĺňajú medzinárodné štandardy a požiadavky Európskej Únie.

V Bratislave, 1. apríla 2020.

Skupina LEAF

Vaše osobné údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, ktorí spolu vystupujú pod menom LEAF. Skupinu LEAF tvoria neziskové organizácie, ktoré sú nositeľmi vízie neziskovej organizácie LEAF. Spoločnými prevádzkovateľmi informačných systémov Vašich osobných údajov sú (ďalej spoločne len „Prevádzkovatelia“ alebo skupina LEAF).

 • Riadiaci podnik skupiny LEAF:
  • občianske združenie LEAF, so sídlom Krajinská cesta 32, 921 01, Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40088;
 • Členovia skupiny LEAF:
  • občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50185641, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-48198;
  • občianske združenie LEAF Internát, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52534987 zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-56913;
  • občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486.
  • občianske združenie Mentória, so sídlom Prievozská 16633/4, 821 09 BratislavaSlovenská republika, IČO: 55076386, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-65129.

Skupina LEAF nesie zodpovednosť za riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností spojených s ochranou osobných údajov. Voči skupine LEAF si môžete uplatňovať svoje práva, ktoré sú popísané nižšie.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@leaf.sk.

Čo je spracúvanie osobných údajov? Čo znamenajú jednotlivé pojmy?

Spracúvanie osobných údajov (ďalej ako SOÚ) je akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi akýmkoľvek spôsobom ako napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.

Osobné údaje (ďalej ako ): Ide o akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Ide o akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých ste boli už identifikovaný alebo Vás je možné identifikovať.

Dotknutá osoba (ďalej ako DO): Ide o osobu, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, aj vy ste dotknutou osobou pre skupinu LEAF.

Prevádzkovateľ: Ide o každú osobu, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a zároveň osobné údaje spracúva vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ je teda ten, kto inicioval spracúvanie Vašich osobných údajov s určitým zámerom (účelom), ktorý si určil a spracúvanie riadi. Vo vzťahu k Vám sú spoločnými prevádzkovateľmi organizácie skupiny LEAF.

Sprostredkovateľ: Ide o každú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Rozdiel voči prevádzkovateľovi je v tom, že sprostredkovateľ nemá vlastný zámer (účel), pre ktorý spracúva Vaše osobné údaje. Robí tak iba na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a v jeho mene.

Príjemca: Ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Pôjde tak o všetky osoby, ktorým skupina LEAF poskytne Vaše osobné údaje (napr. na základe zákonnej povinnosti).

Účel: Ide o dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Súhlas dotknutej osoby: Je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu potvrdí a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vopred vymedzenom rozsahu. Ide teda o Váš súhlas, že prevádzkovateľ môže spracúvať určené osobné údaje v určenom rozsahu.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Skupina LEAF môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • Butterfly Effect (ďalej aj „BE“)
  • Vzdelávanie účastníkov (BE): Vzdelávanie účastníkov programov Apps Lab a Games Lab;
  • Propagácia dobrého mena BE a komunikácia s Alumni.
  • Kurzy Butterfly Effect
 • LEAF Academy (ďalej aj „LA“)
  • Správa databázy kontaktov LA;
  • Zabezpečenie prevádzky akadémie, fyzickej bezpečnosti priestorov a informačnej bezpečnosti (operatíva);
  • Organizácia LEAF Academy, účely na poskytovanie vzdelávania a s tým súvisiace aktivity, ubytovávanie a stravovanie študentov, organizovanie mimoškolských aktivít, krúžkov, poskytovanie stáži a výletov, vytvorenie privátnej ročenky študentov pre daný ročník a poskytovanie referencií študentovi;
  • Meranie akademického dopadu LA;
  • Zdravotnícke centrum LA;
  • Organizovanie letného tábora LEAF Academy Summer Camp.
 • LEAF
  • Juniorné príležitosti: Organizovanie podujatí pre účastníkov programu, prepojenie s partnerskou firmou, vyhodnotenie ich úspešnosti;
  • Organizovanie komunitných stretnutí pre účastníkov programu IRPU a workshopov pre učiteľov;
  • Networking Slovákov v zahraničí;
  • Spolupráca so Slovákmi v zahraničí, ich prepájanie na slovenské spoločnosti a sprostredkovávanie dobrovoľníctva; pravidelné prieskumy a organizovanie programu expertného dobrovoľníctva;
  • Program IRPU: Vzdelávanie a hodnotenie učiteľov;
  • Program Online inkubátor mentorov: Pravidelný monitorovaný Skype vybraných absolventov IRPU;
  • Program LEAF Award (Mentoring študentov);
  • Program TalentGuide: Mentoringový program a organizovanie s tým súvisiacich podujatí;
  • Program YP – Delta: Individuálny rozvoj účastníkov (coaching). Vytvorenie prepojenia medzi spoločnosťou a účastníkmi programu a reportu pre absolventa;
  • Program YP – PED: Prihlásenie sa cez portál expertného dobrovoľníctva. Vytvorenia prepojenia medzi dobrovoľníkmi a organizáciami a ich monitoring;
  • Program Premena školy z vnútra: Pomoc pri rozvoji školy a podpora jej vedenia a učiteľov;
  • Štipendijný Program: Poskytovanie štipendií pre stredoškolských študentov;
  • Portál Slovak Professionals Abroad Program Vrátsa.sk: Prepájanie mladých profesionálov a zamestnávateľov na Slovensku;
  • Program Mentoring2: Mentoringový program určený pre študentov vysokých škôl;
  • Vyhodnotenie dopadu programu Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU);
  • Účasť v programe Back2School;
  • Vyhodnotenie záujmu o účasť v programe Krúžky;
  • Program Káva s riaditeľmi: Program pre riaditeľov škôl;
  • Program IRPU – AKO UČIŤ ONLINE;
  • Program IRPU z DOMU;
  • Program IRPU – online workshop;
  • Program IRPU – online inkubátor;
  • Podujatie IRPU Tréning pre členov vedenia škôl;
  • Program Krúžky.
 • Share Center skupiny LEAF
  • Vyhodnocovanie programov a zaznamenávanie rastu účastníkov programov LEAF/LA, Butterfly Effect.
  • Marketing a propagácia skupiny LEAF:
   • Propagácia dobrého mena organizácie, komunikácia s potenciálnymi uchádzačmi, zasielanie newsletterov, direct marketing, remarketing a oslovovanie potenciálnych uchádzačov;
   • Zverejňovanie príbehov, zhotovovanie propagačných materiálov a ich zverejňovanie.
  • Výber účastníkov (všetky programy skupiny LEAF):
   • Prihlásenie sa do programu online.
   • Výberový proces nových uchádzačov a jeho vyhodnocovanie.
  • Účasť na komunite LEAF
  • Hodnotenie napĺňania vízie skupiny LEAF
  • Kontaktovanie za účelom vyhodnotenie účasti v programoch LEAFu
  • Portál events.leaf.sk: Prihlásenie sa na podujatia organizované LEAFom
  • Overenie udelenia súhlasu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov
  • Účasť na webinári organizovanom skupinou LEAF
  • Zasielanie pripomienok o podujatiach LEAF

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na vyššie menovaných účeloch spracúvania. Osobné údaje získavame počas osobného rozhovoru, interview, Vami vyplneného dotazníka, resp. prihlášky. Údaje získavame aj kopírovaním, skenovaním, prípadne iným spôsobom.

Nižšie uvádzame kategórie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame pre konkrétny účel. Ide o maximálny rozsah údajov, ktorý môžeme v rámci daného účelu spracúvať:

Butterfly Effect

–        Vzdelávanie účastníkov (BE): Vzdelávanie účastníkov programov Apps Lab a Games Lab

Meno a priezvisko, Fotografia, Adresa, Životopis, Mobilné číslo, Videozáznam, E-mail, Miesto práce, Telefónne číslo, Dátum narodenia, Miesto štúdia, Audio záznam

–        Kurzy Butterfly Effect

Meno a priezvisko, Email, Adresa, Telefónne číslo, Fakturačné údaje

LEAF Academy

–        Správa databázy kontaktov LA

E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko

–        Zabezpečenie prevádzky akadémie, fyzickej bezpečnosti priestorov a informačnej bezpečnosti (operatíva)

Informácia  o zmluve s DDS, Informácia o členstve v odboroch a príspevkoch, Deň nástupu do práce, Bodové hodnotenie, Kamerový záznam, Informácia o dôchodku, Diplomy, Číslo občianskeho preukazu, Dochádzka, Bankový účet, Informácia o dosiahnutom vzdelaní, Dôvod neprijatia, Číslo pasu (cudzokrajný zamestnanec), História nezamestnanosti, História vstupov (čipové karty), Hodnotiaci dotazník, Dátum maturity

–        Štúdium na LEAF Academy

Kontaktné údaje, Potvrdenie o prechodnom pobyte, Potvrdenie o prijatí pre rodiča uchádzača pod 16, Potvrdenie o štúdiu na LA, Prihláška na kurzy (externí študenti), Zložka študenta, Zmluva o štúdiu, Administratíva štúdia (hodnotenie, disciplinárne konanie, registrácia predmetov a pod.), Žiadosť o štipendium, Čipové karty študentov, Dohoda o ukončení štúdia, Dotazník intolerancie, Dotazník prideľovania na izby, Evidencia stravy, Hlásenie na zahraničné univerzity, Individuálny študijný plán, Informácie pre spolubývajúcich (profil študenta).

Medzi dané kategórie patria aj tieto osobné údaje:

Zamestnávateľ zákonného zástupcu, E-mail na zamestnávateľa zák. zástupcu, Adresa, Telefónne číslo, Fotografia, Online profil, Vek osoby žijúcej v spol. domácnosti, Prehľad ročných príjmov, Názov zamestnávateľa/firmy zák. zástupcu, Pohlavie osoby žijúcej v spol. domácnosti, Potvrdenie o prechodnom pobyte, Podpis, Dátum narodenia, Priezvisko rodiča/zákonného zástupcu, Povolanie osoby žijúcej v spol. domácnosti, Prezývka, Meno osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, Národnosť, Celková hodnota aktív, Telefónne číslo zákonného zástupcu, Email (zákonný zástupca), Výška školských poplatkov, Vzdelanie osoby žijúcej v spol. domácnosti, Výpis z účtu za posledné 3 mesiace, E-mail, Vek, Dátum narodenia študenta, Kópia daňového priznania zákonných zástupcov študenta, Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, Vzťah k osobe žiadajúcej o štipendium, Pohlavie, Identifikačné číslo vydané štátnym orgánom, Videozáznam, Zvukový záznam,  Fotografie, Meno a priezvisko, Rodné číslo.

–        Meranie akademického dopadu LA

Vyhodnocovanie úspešnosti absolventov (dotazník), E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko

–        Zdravotnícke centrum LA

Adresa, Číslo občianskeho preukazu, Meno, Číslo pasu (cudzokrajný zamestnanec), E-mail, Zdravotné poistenie, Dátum narodenia, Zdravotné záznamy študentov, Záznamy terapeuta

–        Organizovanie letného tábora LEAF Academy Summer Camp

Meno a priezvisko, email, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, adresa, štátna príslušnosť, informácie o navštevovanej škole, skúsenosti s LEAFom.

 

LEAF

–        Juniorné príležitosti

Formulár spätnej väzby JP, Životopis účastníkov, Kontaktné údaje, Životopis, Vyhodnocovanie programu, Miesto práce, Meno a priezvisko, Feedback na kandidáta, Životopis, Miesto štúdia, Fotografia, Informácie o vzdelaní, E-mail, Dátum narodenia, Online profil, Motivačný list (SPAP), Telefónne číslo, Mesto (obec) pôsobenia

–        Organizovanie komunitných stretnutí pre účastníkov programu IRPU a workshopov pre učiteľov

Portfólio účastníka IRPU, Kontaktné údaje (E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko)

–        Networking Slovákov v zahraničí

Registrácia na portáli SvZ, Kontaktné údaje, Prezenčná listina podujatí, Krajina štúdia/pôsobenia, Sektor práce, E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko

–        Spolupráca so Slovákmi v zahraničí

Registrácia na portáli SvZ, Kontaktný formulár SvZ (SPAP), Životopis (HR), Prieskum medzi Slovákmi v zahraničí (SPAP), Prihláška portfólio možností (SPAP), Krajina štúdia/pôsobenia, Sektor práce, E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko

–        Program IRPU

Portfólio účastníka IRPU, Prezenčná listina podujatí IRPU, Kontaktné údaje, Spoločnosť, oddelenie, E-mail, Kamerový záznam, Telefónne číslo

–        Program Online inkubátor mentorov

Meno a priezvisko, Sektor práce

–        Program LEAF Award (Mentoring študentov)

Skype používateľské meno, Meno a priezvisko, Dátum narodenia, E-mail, Krajina štúdia/pôsobenia, Meno školy, Telefónne číslo, Miesto štúdia, Informácia o aktivitách študenta (LA), Google Hangout používateľské meno, Rok štúdia

–        Program TalentGuide

Profil mentora, Kontaktné údaje, Profil mentee, Dotazník pre účastníkov campu, Potvrdenie o prijatí pre rodiča uchádzača pod 16, Zdravotné údaje, Meno zákonného zástupcu žiadateľa, Dátum narodenia, Mobilné číslo, Google Hangout používateľské meno, Meno interviewujúcej osoby, Priezvisko, Mesto (obec) pôsobenia, Vzdelanie, Link na LinkedIn, Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu, Skype používateľské meno, Adresa, Pohlavie, Telefónne číslo, Meno, Meno a priezvisko, E-mail, Krajina štúdia/pôsobenia, Vek

–        Program YP – Delta: Individuálny rozvoj účastníkov (coaching)

Profil účastníka Delta, Kontaktné údaje, Prihláška Delta Program, Telefónne číslo, Mesto (obec) pôsobenia, Meno a priezvisko, Zamestnávateľ, E-mail

–        Vyhodnotenie dopadu programu Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, zamestnanie, názov školy v ktorej vyučujete a mesto kde sa nachádza, hodnotiace názory na program Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU) a na jeho vplyv na profesijný rozvoj a formy mojej spolupráce s LEAFom.

–        Portál Slovak Professionals Abroad Program Vratsa.sk

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, dátum narodenia, krajina pobytu, odvetvie expertízy, zamestnávateľ, názov súčasnej pracovnej pozície, rok ukončenia štúdia.

–        Štipendijný Program: Poskytovanie štipendií pre stredoškolských študentov.

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, dátum narodenia, navštevovaná stredná škola.

–        Program Mentoring2: Mentoringový program určený pre študentov vysokých škol.

Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, navštevovaná, vysoká škola, odbor štúdia, predpokladaný rok ukončenia štúdia, absolvovaná stredná škola, ďalšie absolvované vzdelávanie, pracovné skúsenosti, želaná oblasť budúceho pôsobenia, informácia o predchádzajúcej účasti na mentoringových programoch, preferencie v oblasti mentoringu, informácie obsiahnuté v poskytnutom životopise

–        Vyhodnotenie záujmu o účasť v programe Krúžky

Meno, priezvisko, zamestnávateľ, vysoká škola, bydlisko, dátum narodenia,  emailová adresa, telefónne číslo, motivácia účasti v Krúžkoch.

–       Účasť v programe  Back2School

Meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, miesto pôsobenia v zahraničí, skúsenosti so životom v zahraničí, hodnotiace názory na program Back2School

–        Účasť v programe Káva s riaditeľmi

Meno, priezvisko, emailová adresa, škola, pozícia v škole.

–        Program YP – PED: Prihlásenie sa cez portál expertného dobrovoľníctva

Prihlasovanie na portál pre dobrovoľníkov, Kontaktné údaje, Prihláška dobrovoľníka, Profil uchádzača o prácu, Prihláška organizácie, Zmluva o dobrovoľníckej činnosti, Životopis účastníka, Pracovná pozícia, Krajina štúdia/pôsobenia, Mesto (obec) pôsobenia, Miesto práce, Názov súčasnej pracovnej pozície

–        Program Premena školy z vnútra

Hodnotenie Zmena školy zvnútra (učiteľ/žiak/mentor), Portfólio podkladov k programu, E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko

–        Program IRPU – AKO UČIŤ ONLINE

Meno a priezvisko, email, informácie o škole v ktorej vyučujete, pracovná pozícia, zvukový záznam, obrazový záznam, zvukovoobrazový záznam.

–        Program IRPU z DOMU

Meno a priezvisko, email, informácie o škole v ktorej vyučujete, pracovná pozícia, zvukový záznam, obrazový záznam, zvukovoobrazový záznam.

–        Program IRPU – online workshop

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, názov školy, kde pracujete, aprobácia.

–        Program IRPU – online inkubátor

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, názov školy, kde pracujete, rola/funkcia v škole, hodnotiace názory a skúsenosti v súvislosti s koučingom a online inkubátorom.

–        Podujatie IRPU Tréning pre členov vedenia škôl

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, názov školy, kde pracujete, rola/funkcia v škole, hodnotiace názory a skúsenosti v súvislosti s rozvojom a vedením ľudí.

–        Program Krúžky

Meno a priezvisko, email, telefónne číslo, údaje o zamestnávateľovi, pracovný status, mesto (obec), štát a zvukovoobrazový záznam

     
Share Center skupiny LEAF

–        Alumni (LA) / Alumni (BE) /Alumni účastníci programov LEAF

E-mail, Meno a priezvisko, Informácia o ukončení programu

–        Vyhodnocovanie programov a zaznamenávanie rastu účastníkov programov LEAF/LA, Butterfly Effect.

E-mail, Meno, Telefónne číslo, Priezvisko, Pracovné skúsenosti, zručnosti, spätná väzba na kariérny a osobný rast absolventa programu skupiny LEAF z verejných zdrojov, referencie získané od tretích strán alebo dotknutej osoby, hodnotenie osobnej integrity a charakteru, informácie o zapojení a ukončení absolvovaného programu skupiny LEAF.

–        Zverejňovanie príbehov, zhotovovanie propagačných materiálov a ich zverejňovanie

Zamestnávateľ, Pracovná pozícia, Link na LinkedIn, , Fotografia, Videozáznam, Audio záznam, meno, priezvisko

–        Prihlásenie sa do programu online; Výberový proces nových uchádzačov

Kontaktné údaje, Osobnostný dotazník NEO, Poznámky z výberu, Prihláška Delta Program (YP), Prihláška do IRPU, Prihláška dobrovoľníka (YP-PED), Prihláška junior opportunities (SPAP), Prihláška LEAF Academy (LA), Prihláška LEAF Awards, Prihláška na komunitné a iné stretnutia IRPU, Prihláška organizácie (YP-PED), Prihláška portfólio možností (SPAP), Prihláška Talent Guide, Prihláška učiteľov (ZŠzV), Prihláška učiteľov Premena školy zvnútra, Profil mentora (TG), Záznam z pohovorov Talent Guide, Životopis (HR), Životopis účastníkov (SPAP), Prihláška na LEAF Summer Camp

–        Portál Events: Prihlásenie sa na podujatia organizované LEAFom 

Meno a priezvisko, email, škola.

–        Kontaktovanie za účelom vyhodnotenie účasti v programoch LEAFu

Kontaktovanie za účelom vyhodnotenie účasti v programoch LEAFu

–        Overenie udelenia súhlasu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu, emailová adresa a telefónne číslo zákonného zástupcu

–        Účasť v komunite LEAF

Fotografie, audiozáznam a videozáznam, Komplexné hodnotenie súvisiace s absolvovaním programu LEAF a následný rozvoj, Kontaktné údaje, Oblasť záujmu, Práca a pracovné skúsenosti, Skúsenosti s LEAFom, Údaje súvisiace s prihlasovaním a účasťou v programoch LEAF, Vzdelanie, Životopisné údaje, Ostatné – príznak v CRM

–        Hodnotenie napĺňania vízie skupiny LEAF

Fotografie, audiozáznam a videozáznam, Komplexné hodnotenie súvisiace s absolvovaním programu LEAF a následný rozvoj, Kontaktné údaje, Oblasť záujmu, Práca a pracovné skúsenosti, Skúsenosti s LEAFom, Údaje súvisiace s prihlasovaním a účasťou v programoch LEAF, Vzdelanie, Životopisné údaje, Ostatné – príznak v CRM.

–        Marketing

Kontaktné údaje, oblasť záujmu, Skúsenosti s LEAFom, Životopisné údaje.

–        Účasť na webinári organizovanom skupinou LEAF

Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo.

–        Zasielanie pripomienok o podujatiach LEAF

Email.

V rámci spracovania údajov na účely účasť na  komunite LEAF, hodnotenia napĺňania vízie skupiny LEAF a marketing sa vykonáva aj profilovanie prostredníctvom dátovej analýzy poskytnutých údajov.

Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame, neváhajte sa na nás obrátiť.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje získame takmer vo väčšine prípadov priamo od Vás. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Preto Vám ponúkame množstvo programov a podujatí, kde sa môžete rozvíjať osobne aj kariérne.

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

 • vyplnením prihlášky (napr. cez dotazníky FormStack umiestnený na našich webových stránkach);
 • vyplnením dotazníka (obvykle tiež prostredníctvom FormStack);
 • poskytnutím fotografií a videí zachytávajúcich Vašu účasť na programe alebo podujatí a pod,
 • a nepriamo verejné informácie z Vašich profilov na sociálnych sieťach (Facebook, Skype, LinkedIn, Instagram) a pod.

Od tretích strán získavame obvykle hodnotenie Vašich činností, resp. schopností alebo referencie na Vašu osobu.

Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame na základe viacerých právnych základov podľa definícií vyplývajúcich z Nariadenia GDPR.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom SR, najmä v súlade s nižšie uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • Všeobecne záväzné právne predpisy, vrátane právnych aktov Európskej únie, upravujúce práva a povinnosti na úseku finančného sprostredkovania, najmä však
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES .

Najčastejšie spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy medzi organizáciu LEAF a vami. Výnimkou sú spracovateľské činnosti, ktoré spracúvame na základe zákona.

Zmluvou sa rozumie aj vzťah, ktorý sa nezakladá na písomnej zmluve ale aj na ústnej dohode. Ostatné spracovateľské operácie spracúvame na základe:

 • výslovného súhlasu, ktorý ste nám poskytli, a to pre účely:
  • Alumni zamestnancov;
  • LEAF Academy – Študenti;
  • Marketing;
  • Výber účastníkov;
  • Zverejňovanie príbehov, fotografií; video a zvukových záznamov
  • Alumni (LA) / Alumni (BE) /Alumni účastníci jednotlivých programov;
  • Vyhodnotenie dopadu programu Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU);
  • Vyhodnotenie záujmu o účasť v programe Krúžky;
  • Účasť v programe
 • Alebo oprávneného záujmu potvrdeného testom proporcionality, a to pre účely:
  • Organizovanie komunitných stretnutí pre účastníkov programu IRPU;
  • Podmienka pre poskytnutie licencie zahraničnou univerzitou a na účel ochrany detí a mladistvých;
  • Kontaktovanie za účelom vyhodnotenie účasti v programoch LEAFu
  • Overenie udelenia súhlasu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov

Oprávnený záujem je záujem, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Oprávnený záujem nesmie byť v rozpore s právnou úpravou ochrany osobných údajov ani inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pokiaľ sa nejaký záujem prevádzkovateľa považuje za oprávnený, môže za účelom jeho dosiahnutia spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby za predpokladu, že jeho práva a záujmy prevažujú nad základnými právami, slobodami  a oprávnenými záujmami dotknutých osôb. Z toho vyplýva, že skôr ako dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov skupiny LEAF preverí či záujem je skutočne oprávnený  a následne posúdi či oprávnený záujem preváži na právami a slobodami Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo podať námietku Zodpovednej osobe proti takémuto postupu spracovania osobných údajov a požiadať o výmaz osobných údajov. Po takejto námietke musí prevádzkovateľ realizovať individuálne posudzovanie či jeho oprávnený záujem skutočne prevažuje nad základnými právami a slobodami Dotknutej osoby, ktorá vzniesla námietku.

Aká je doba spracúvania Vašich osobných údajov?

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, ktorý je:

 • potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania a
 • počas ktorého nám trvá právny základ ich spracúvania (právna možnosť ich spracúvania).

Niekedy sa táto doba nedá presne určiť konkrétnym termínom, keďže závisí od iných skutočností, pre tieto prípady Vám uvádzame spôsob jej určenia.

 • Súhlasy pre Alumni zamestnancov, LEAF Academy – Študenti, Marketing a zasielanie newslettra, Výber účastníkov, Zverejňovanie príbehov, fotografií, zvukových a obrazových záznamov Alumni (LA) / Alumni (BE) /Alumni účastníci jednotlivých programov, Účasť na komunite LEAF Hodnotenie napĺňania vízie skupiny LEAF, Marketing po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.
 • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu trvá maximálne po dobu 2 roky pre účely – Kontaktovanie za účelom vyhodnotenie účasti v programoch LEAFu; Organizovanie komunitných stretnutí pre účastníkov programu IRPU; Podmienka pre poskytnutie licencie zahraničnou univerzitou a na účel ochrany detí a mladistvých.
 • Ostatné účely sú spracúvané väčšinou po dobu maximálne 2 roky alebo podľa platnej legislatívy.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme.

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby je stanovená platnými právnymi predpismi, registratúrnym a archivačným poriadkom  skupiny LEAF alebo súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Skupina LEAF Vám garantuje Vaše práva dotknutej osoby vyplývajúce z Nariadenia GDPR, ktoré si môžete uplatniť voči nám. Ide o tieto práva:

Právo na informácie pri získavaní osobných údajov

Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov, ako bude skupinou LEAF spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Skupina LEAF je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Ak by mala skupinou LEAF v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

Právo na prístup k údajom

Právo na prístup zahŕňa nasledovné:

 • právo získať od skupina LEAF potvrdenie o tom, či LEAF spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda skupina LEAF Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva.
  • Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže skupina LEAF účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
 • právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
  • právo na informáciu o účeloch spracúvania;
  • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
  • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií;
  • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie;
  • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby;
  • v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
  • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

Právo na opravu

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva skupina LEAF neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme;

 • so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Pri splnení niektorého z dôvodov môžete požiadať o vymazanie Vašich údajov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy);
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

 • Vašim súhlasom alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať

Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

 • Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:
  • v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V prípade namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • V súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo:

 • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
 • preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 • (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
 • (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov skupinou  LEAF máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste skupine LEAF udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov na účel pre ktorý ste súhlas poskytli, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov (dpo@leaf.sk).

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že aj keď skupina LEAF ukončí spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že skupina LEAF nebude spracúvať žiadne Vaše osobné údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na Vašom súhlase, napr. na zmluve, ktorá medzi nami existuje alebo našej zákonnej povinnosti.

Ak teda odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:

 • okamžite prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Vášho súhlasu a Vaše osobné údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme,
 • ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu skupina LEAF nebude Vaše osobné údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,
 • ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu na daný účel skupina LEAF bude Vaše osobné údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sprístupníme alebo poskytneme tretím osobám na základe zákonnej požiadavky (podľa Nariadenia GDPR, ZOOÚ, iného všeobecne záväzného právneho predpisu, priamo vykonateľný právne záväzný aktu EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR).

Skupina LEAF využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch dbáme na dôsledný výber  zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. V súlade so zákonom pri výbere sprostredkovateľa zisťujeme jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa čl. 28 Nariadenia a § 39 ZOOÚ. Subjekty, ktoré vykonávajú v našom mene spracúvanie osobných údajov, majú v súlade so ZOOÚ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj nasledovným príjemcom:

 • naším partnerom a donorom,
 • spolupracujúcim organizáciám zabezpečujúcim stáže, odborné praxe, mentoring a pod.;

Ďalší príjemcovia osobných údajov sú:

 • webové aplikácie (ako napr. FormStack),
 • marketingové nástroje (ako napr. Wordpress),
 • lekári a nemocnice, zdravotné poisťovne,
 • letecké spoločnosti,
 • prekladatelia,
 • jazykové školy,
 • zákonní zástupcovia (detí pod 18 r.)
 • poskytovatelia ubytovania,
 • dodávatelia stravy,
 • zahraničné univerzity a univerzity USA,
 • poskytovatelia prepravy,
 • Partner LEAF Academy pre organizáciu štúdia,
 • Partneri pre organizovanie podujatí,
 • Partneri pre prevádzkovanie webových stránok,
 • Partneri LEAF Academy (mentori, lektori, tútori)

Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na skupinu LEAF alebo jej zodpovednú osobu, a to na kontaktné údaje uvedené vyššie.

Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany osobných údajov skupinou LEAF implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov dotknutých osôb pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

LEAF má implementované bezpečnostné opatrenia v súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti (napr. Riadenie prístupových práv, zálohovanie dát, bezpečnostné pravidlá pre koncových používateľov atď.). Organizácie nie je povinná dokumentovať tieto opatrenia na základe výnimky podľa čl. 30 ods. 5 GDPR.

Skupina LEAF uchováva a chráni osobné údaje dotknutých osôb po dobu uvedenú v kapitole platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sú vymazávané v lehote uvedenej v podkapitole Retenčných dôb a spôsobov ich určenia.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.