Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácii s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím príslušného políčka pod registračným formulárom na našej webovej stránke [www.leaf.sk] dávate občianskemu združeniu LEAF, so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanej v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088, DIČ: 2023623789(ďalej len „my“ alebo „LEAF“), ako prevádzkovateľovi osobných údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Týmto údajom je Vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje spracúvame na marketingové účely. Marketingové účely zahŕňajú: – zasielanie newsletterov a iných oznámení informujúcich o našich aktivitách a aktivitách našich partnerov. Vaše osobné údaje môžu byť za uvedenými účelmi odovzdané našim povereným zmluvným partnerom (sprostredkovateľom), napr. poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácii, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov. Zoznam týchto zmluvných partnerov nájdete na adrese: https://www.leaf.sk/zoznam-partnerov.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme na základe Vášho súhlasu, ktorý ste vyjadrili prihlásením na odber newsletteru a zaškrtnutím príslušného políčka registračného formulára. Napriek tomu, že je poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely celkom dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám nemôžeme zasielať oznámenia o našich aktivitách. Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 4 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nebude odvolaný skôr.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti/oznámenia zaslaného e-mailom na adresu: info@leaf.sk. Taktiež máte právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) namietať spracúvanie osobných údajov a (iv) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť kontaktovaním LEAF na adrese: info@leaf.sk.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov budeme primeranú dobu po odvolaní Vášho súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste súhlas udelili alebo odvolali, a to za účelom preukázania, na akom základe Vám zasielame naše obchodné oznámenia. V prípade odvolania Vášho súhlasu s odberom oznámení budeme aj naďalej spracúvať Vašu e-mailovú adresu za účelom vylúčenia toho, aby sme Vás opätovne kontaktovali za účelom ponúkania našich aktivít. V rámci odvolania Vášho súhlasu nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje na tieto evidenčné účely spracúvali.

Čo by ste ďalej mali vedieť o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „GDPR“). Zaistíme, že po celú dobu spracúvania a uchovávania budú Vaše osobné údaje zabezpečené proti strate alebo neoprávneným zásahom a nebudú sprístupnené neoprávneným osobám.

Týmto si Vás dovoľujme upozorniť, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (dataprotection.gov.sk).