Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši

O uchádzačovi

Filip je z Liptovského Mikuláša, má 19 rokov a tento rok bude maturovať na osemročnom gymnáziu. Medzi jeho záujmy patrí lyžovanie, crosscountry cyklistika, jaskyniarstvo a jachting, v ktorom dosahuje dobré výsledky na celoslovenskej úrovni. Filipa okrem športu baví matematika, fyzika, robotika a elektrotechnika. Svoj aktívny záujem o tieto oblasti prejavuje aj tým, že už tretí rok dobrovoľne doučuje matematiku a fyziku spolužiakov na gymnáziu, ktoré navštevuje. Okrem toho je už dva roky organizátorom súťaže Náboj Junior na svojej škole, kde je zodpovedný za celý priebeh súťaže od marketingu a zostavenia tímov až po samotnú realizáciu. Svoje vedomosti o robotike a kybernetike by chcel ďalej rozvíjať počas štúdií na ČVUT v Prahe.

Opis projektu

Filip sa do tretieho ročníka LEAF Award prihlásil s projektom Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu je vytvoriť zariadenie, ktoré bude monitorovať prašnosť a koncentráciu chemických látok v ovzduší v meste. Viacero malých meracích staníc rozmiestnených po meste by malo komunikovať so serverom, ktorý spracováva prijaté dáta, prepočítava ich a pripravuje databázy pre históriu meraní a grafy. Takto spracované dáta budú prístupné na webovej stránke. Oproti aktuálnym meracím zaradeniam toto monitorovacie zariadenie meria viac znečisťujúcich látok, je menšie a cenovo dostupné.  Filipovou motiváciou pre rozvíjanie tohto projektu je okrem osobnostného rozvoja aj snaha zlepšiť kvalitu života vo svojom meste.

Aktuálne má Filipov projekt hotovú technickú dokumentáciu, výber senzorov a riadiacej jednotky, schému elektroniky, dosku plošných spojov a 3D model tela zariadenia. Podľa tejto dokumentácie vyrobil funkčný prototyp, na ktorom sa snaží doladiť nedostatky svojho zariadenia. Okrem prototypu je súčasťou projektu aj webstránka, na ktorej sa zobrazuje interaktívna mapa a aktuálne namerané informácie. Na grafickom zobrazení nameraných údajov a na  prístupe k ich histórii ešte musí Filip popracovať. Pri tvorbe takejto webstránky chce Filip zúročiť skúsenosti zo svojho predchádzajúceho projektu meteorologickej stanice, kde sa namerané dáta takisto graficky zobrazovali v aktuálnom čase.

Funkčný prototyp bude umiestnený najprv v Liptovskom Mikuláši, avšak Filip verí, že kvalitné prepracovanie a zmysluplnosť takéhoto zariadenia mu pomôže dostať jeho monitorovacie zariadenie aj do iných miest. Unikátnosť Filipovho projektu spočíva aj v tom, že chce dáta nielen zbierať, ale verí, že budú aj dôveryhodným a presným zdrojom pre občanov, samosprávy a organizácie zaoberajúce sa stavom životného prostredia a prispejú tak k intervenciám proti znečisťovaniu ovzdušia v danom meste.

Odôvodnenie návrhu na ocenenie LEAF Award

Filipa navrhujeme do programu podpory a rozvoja v 3. ročníku LEAF Award pre jeho chuť stále sa učiť nové veci a svojimi nadobudnutými vedomosťami sa zaoberať reálnymi potrebami, ktoré vníma vo svojom bezprostrednom okolí. Tento projekt v sebe spája užitočnosť a inovatívne technologické riešenie, ktoré má priamy dopad na prostredie, v ktorom žije. Svoje vedomosti nevyužíva iba na vlastný rozvoj, ale aktívne ich ponúka aj ako pomoc pre ostatných, čo sa prejavuje v jeho dobrovoľnom doučovaní spolužiakov a takisto v angažovaní sa pri organizovaní súťaží a aktivitách jachtárskeho klubu.