Školský rok sa blíži ku koncu a učitelia sa musia popasovať s neľahkou úlohou- ako ohodnotiť svojich žiakov a študentov po tomto netradičnom a náročnom období?  Riaditeľka ŠPU Miroslava Hapalová  a jej externá poradkyňa Petra Fridrichová, autorky Usmernenia o hodnotení, odpovedali počas livestreamu na všetky praktické otázky ohľadne ukončovania školského roka.

V diskusii hovorili o tom, aké sú možnosti hodnotenia pre tento školský polrok, či sa môže meniť spôsob hodnotenia, ale aj často opakovanej otázke, či je slovíčko absolvoval slovným hodnotením. Neobišli sme ani tému letných škôl, kde riaditeľa ŠPU Mirka Hapalová odpovedala na otázku, aký zmysel má realizácia letnej školy pre žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia, ktorí nejavia záujem o vzdelávanie.

Prevažná väčšina otázok sa týkala toho, čo je to slovného hodnotenia a aká je  jeho praktická realizácia. Petra Fridrichová preto upriamila pozornosť učiteľov na to, že „novelou zákona číslo 93 z roku 2020 Z.z., ktorou sa mení školský zákon 245 je zrušená možnosť hodnotiť slovne stupňami. Slovné hodnotenie na vysvedčení je naozaj len a jedine slovný komentár k výkonu žiaka, k jeho učebným výsledkom alebo k motivácii k učeniu.“ Zároveň upozorňuje na to, že slovné hodnotenie je vysoko individuálna vec, preto nájsť všeobencé formulky platné pre všetkých žiakov, nie je možné. Inšpirovať sa však môžu rôznymi webinármi, ktoré sa realizovali aj v spolupráci s LEAFom, ŠPU a Komenského inštitútom, kde učitelia nájdu praktické rady a hotové triky, ako sa so slovným hodnotením popasovať.

Obe dámy povzbudzujú učiteľov k tomu, aby slovné hodnotenie vyskúšali. „Nie je potrebné obávať sa toho, čo tam žiakom napíšem, lebo môžete žiakov oceniť aj za to, že si našli počas prvého alebo druhého mesiaca prerušeného vyučovania systém, akým sa pripájali na online vyučovanie alebo ako plnili zadania. Oceniť aktivitu, snahu, motiváciu žiakov je dôležité aj do budúceho obdobia. Všimnúť si to, čo urobil žiak pre vlastný osobnostný rozvoj. Pozrieť sa na to tak ľudsky, že každý z nás potrebuje spätnú väzbu a povzbudenie do ďalšieho obdobia,“ zrhnula Petra Fridrichová.

Viac odpovedí nájdete v tomto videozázname: