Školský rok 2017/2018 som strávila mimo mojej domovskej školy, Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Šla som na rok „robiť spoločnosť“ svojmu manželovi do Bosny a Hercegoviny 😊, kde som počas dlhých dní premýšľala ako prispieť k zlepšeniu chodu školy. Výsledkom bol navrh programu Učiteľ učiteľovi, ktorý som hneď v auguste pred spustením školského roka predstavila zástupcovi vedenia školy a ten dal návrhu zelenú a mne voľnú ruku.

O čo presne ide v našom školskom programe “Učiteľ učiteľovi”?

Je to séria workshopov učiteľov cudzích jazykov na Gymnáziu Jura Hronca zameraná na profesijný rozvoj učiteľa v oblasti stratégie vyučovania. Workshopy sú pripravované a realizované vlastnými učiteľmi pre svojich kolegov. Zámerom je zdieľanie *good practice*.

V praxi to znamená, že som v septembri 2018 navrhla päť tém, ktoré by sme mohli s kolegami – jazykármi počas roka rozpracovať a priebežne som oslovovala kolegov, aby sa podieľali na ich realizácii. Takto sme pripravili workshopy o 60 minútach na témy: Oprava chýb, Práca s textom, Nová slovná zásoba, Príprava na maturitu.

Samotné workshopy mali jednotnú štruktúru. Na úvod boli predstavené závery analýzy dát získaných z anonymných online prieskumov (cez surveymonkey) medzi žiakmi gymnázia (žiaci prvého ročníka sa prieskumu nezúčastňovali), nasledovalo teoretické okienko a praktické cvičenia vedené kolegami a na záver sa vždy rozprúdila výmena „good practice“ a pozreli sme si dvoj minútové video, ktoré som nahrávala s externými odborníkmi, prípadne študentmi. Napr. prvé video vzniklo za pomoci Janky Balážovej, ktorá ma v septembri povzbudila pustiť sa do tejto aktivity. Janka, patri ti moja VĎAKA!

Na škole je nás tridsať učiteľov cudzích jazykov (angličtinári, nemčinári, španielčinári a francúzštinári) a polovica z nich sa workshopov zúčastnila. Že vraj to mám považovať za úspech. Tí čo prišli, odchádzali s úsmevom na tvári, spokojní a podľa slov, ktoré odzneli teraz v júli na “pékačkach”, dúfajú, že workshopy budú prebiehať aj nasledujúci školský rok.

Photo by CoWomen on Unsplash

Čo bolo asi dobré na týchto workshopoch?

  • Nuž uskutočňovali sa v priestoroch školy a to tesne po vyučovaní, spravidla v pondelky. Znamená to teda, že kolegovia sa nikam nepresúvali, šetrili čas a tým, že pondelky sú na našej škole zaužívané ako dni, kedy mávame rôzne porady s vedením, boli zvyknutí na pracovné pondelňajšie popoludnie.
  • Na príprave dotazníkov a priebehu workshopu sa podieľali kolegovia –  lektori, teda učitelia pochádzajúci z toho istého prostredia a učiaci tých istých žiakov za porovnateľných podmienok.
  • Účastníci workshopu boli učitelia z tej istej školy, vďaka čomu sa podarila vytvoriť príjemná pracovná atmosféra, kde učitelia otvorene kládli otázky a navzájom si dokázali odpovedať, zdieľať „good practice“. Účasť bola dobrovoľná.

Existuje priestor na zlepšenie?

Určite! Dôslednejšie plánovať termín konania workshopov, aby sa neprekrývali s inými aktivitami na škole. Byť otravnejší a nástojčivejší pri oslovovaní kolegov v štádiu prípravy workshopov, pretože mnohí šikovní kolegovia ostali na škodu vecí v ústraní.

Na záver predstavenia tohto nášho programu si dovolím dať do pozornosti, že mám k dispozícii linky na závery dotazníkov k jednotlivým workshopom, ktoré môžu poslúžiť ako zaujímavý zdroj informácií spätnej väzby študentov pre učiteľov cudzích jazykov na rôznych stredných školách a vzor potvrdenia o absolvovaní či príprave workshopov, ktoré boli v posledný školský deň účastníkom odovzdané. Stačí sa na mňa obrátiť na patoprsta@gjh.sk.

Naďka Pätoprstá

PS: Ak vás moje rozprávanie zaujalo a radi by ste podrástli (nie do šírky ani do výšky, ale učiteľsky), tak ste zrejme horúcimi kandidátmi do ďalšieho IRPU ročníka.

Ak už všetko viete a nepotrebujete rásť (ani do šírky, ani do výšky, ani v učiteľovaní), potom túto stránku zatvorte, IRPU nie je nič pre vás.