Premena školy zvnútra

Premena - cover foto

Prihlasovanie škôl do programu na školský rok 2020/21 otvorené!

O programe

IKONKY-DO-PROGRAMOV-IRPU-01

Priamo u vás
v škole

IKONKY-DO-PROGRAMOV-ruky

Kolegiálna podpora
& tímová spolupráca

IKONKY-DO-PROGRAMOV-SPAP-01

Podpora a rozvoj
riaditeľa

leaf-ikony-tim

Komunita aktívnych
učiteľov & riaditeľov

Premena školy zvnútra je unikátny program budovania kultúry rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory, ktorý je založený na osvojovaní a následnom využívaní základných mentoringovo-koučingových techník v každodennom živote školy. Nezisková organizácia LEAF sa ho rozhodla ponúknuť školám na základe mnohoročnej skúsenosti s úspešným a medzi učiteľmi z celého Slovenska obľúbeným programom IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa).

Program Premena školy zvnútra prichádza pod heslom “Buď zmenou, ktorú chceš vidieť v slovenskom školstve” a jeho cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (a to zo strany žiakov i učiteľov).

cof
DSC_0080

 

So zapojenou skupinkou učiteľov na každej škole (min. 25% učiteľského zboru) pracujeme tak, aby synergicky tvorili jeden tím, rešpektujúc individualitu každého jeho člena. Dôsledkom posilnenia dôvery a spolupráce v učiteľskom tíme je zlepšenie klímy na škole.

Program je unikátny pretože sa sústredí okrem podpory a rozvoja učiteľov i na podporu vedenia školy (tzv. riaditeľský modul programu).

Povedali o programe riaditelia škôl

 • P. Petrovský, Gym. sv. Moniky Prešov

  “Projekt, ktorý škola realizovala v spolupráci s LEAF hodnotíme veľmi pozitívne. Učitelia dokázali prekonať vzájomné bariéry a niekedy určitú uzavretosť a otvárajú sa pre vzájomné poznanie a pre vzájomné posúvanie svojich schopnosti a talentov. Vzájomný mentoring im ukazuje možnosti zlepšovania ich profesionality, otvorenosti pre nové podnety a aj spätnú väzbu. Verím, že tento program a prácu s učiteľmi dokážeme pretaviť aj do budúcich rokov a vybudovať profesionálny tím mentorov pre našich učiteľov. Vrelo odporúčam všetkým školám.”
 • Jozef Sopoliga, riaditeľ, Evanjelická spojená škola, Martin

  “Najväčší prínos Premeny školy zvnútra vnímam v tom, že mení klímu v škole a tiež postoj k tomu, čo znamená rozvoj a ako ho dosiahnuť.”
 • Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa

  “Očakávať zmenu školstva “zhora” znamená “čakanie na Godota”. Ak sa chce škola posunúť vpred, musí sa udiať zmena zvnútra. Táto zmena znamená o.i. zmenu v spôsoboch učenia, zmenu v spôsobe komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi. A toto sa musíme/chceme učiť. Mentoring je ideálny spôsob na získanie nových pohľadov učiteľov na svoju prácu, otvára oči, i ústa všetkým zúčastneným. Je úžasné, ak škola dostane podporu zvonku na to, aby sa mohla posunúť vpred. Pre učiteľov je prípravné dvojdňové stretnutie “zážitkovým učením” a všetky ďalšie sedenia, rozhovory, mentorovanie… nástrojom na sebazdokonaľovanie a tým skvalitňovanie nielen seba , ale aj tých , ktorí sú na ceste s ním. Za tento zážitok my zo ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa ďakujeme a veríme, že bude dopriate aj ďalším školám sa jej zúčastniť.”
 • Vladimír Bálint, manažér školy, e-Škola Prievidza

  “Program Premena školy zvnútra u nás na škole výrazne podnietil spoluprácu pedagógov. Od nich samých máme spätnú väzbu, že sledovanie 2. učiteľa na hodine a aj počiatočné nahrávanie vlastnej hodiny, rozširujú pohľad na prácu učiteľa a jeho kvalitu. Prínosná je často nie len inšpirácia a rada od kolegov, ale aj úprimná pochvala a uznanie za dobre odvedenú prácu.”
 • Jana Marcineková, riaditeľka, SZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

  “Keďže nám je vlastná neustála snaha o rozvoj a učenie sa, radi sa zapájame do rôznych projektov, ktoré nás posunú vpred. Jedným z takých programov je Premena školy zvnútra pod záštitou organizácie LEAF. Neučia sa v ňom deti, ale naši učitelia. Osvojujú si metódy, ako sa navzájom podporovať, pomáhať si, učiť sa od seba navzájom. Takáto dlhodobá podpora a spolupráca postupne prináša učenie, ktoré je pasiou pre deti aj pre učiteľov. Odborne sa tejto, v zahraničí stále viac obľúbenej metóde, hovorí mentoring. Ide v nej o to, aby sa rola učiteľa premenila na postavu sprievodcu, ktorý žiaka sprevádza vzdelávaním. Všetko toto robíme, aby sme napĺňali našu víziu vytvoriť školu, kde sa všetci dobre cítia, sú inšpirovaní a motivovaní slobodne a zodpovedne rozvíjať svoj potenciál. Je to lákavá cesta, však?”

Pre koho je program určený?

Premena je programom osobného i odborného rastu, ktorý prebieha bez zbytočnej byrokracie za pomoci skúsených mentorov z LEAF a v spolupráci s kolegami.

Prihlásiť sa môžu všetky základné i stredné školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Moderné technológie umožňujú zapojenie školám z celého Slovenska – i menej dostupných miest a obcí, pretože individuálne konzultácie s mentorom z LEAF prebiehajú cez internet prostredníctvom video-hovorov (napr. cez Skype, alebo Zoom).

Ako prebieha prihlasovanie a výber do programu?

ikona-prihlaska

Riaditeľ školy vyplní prihlášku za školu (do 25. 5. 2019)

IKONKY-DO-PROGRAMOV-IRPU-02

Na jej základe sa so školou spojíme, aby sme dohodli hodinové (online) stretnutie, ktorého sa zúčastní vedenie školy spolu so všetkými učiteľmi (máj/začiatok júna 2019).

ikona-dobre-srdce

Učitelia aj vedúci pracovníci školy, ktorí sa po informačnom stretnutí DOBROvoľne rozhodnú zapojiť do projektu, vyplnia záväznú prihlášku (do 20.6.2019).

IKONKY-DO-PROGRAMOV-SPAP-01

Škola dostáva vyrozumenie o zaradení (alebo nezaradení) do projektu (do 5.7.2019).

Do projektu budú vybraté 4 školy, ktoré budú vykazovať najväčší potenciál na zmenu. Dôležitým kritériom zaradenia do projektu sú: silná motivácia pracovať na sebe i na zlepšovaní školy čo najväčšieho počtu učiteľov (minimálne však 25% učiteľského tímu školy) a tiež aktívne zapojenie vedenia školy.

Je program platený?

Účastnícky poplatok za celý program pre jednu školu je 1500€ (je možné hradiť v 2 splátkach). Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté tréningy a workshopy v rámci riaditeľského i učiteľského modulu, všetok potrebný materiál ako aj individuálne konzultácie s mentormi z LEAF. Účastnícky poplatok nezahŕňa dopravu a ubytovanie učiteľského zboru (vrátanie vedenia školy) na tréningy  – tie si zabezpečuje každá škola individuálne.

premena-palce

Pozrite sa, čo obsahujú jednotlivé moduly

Pre úspešnú realizáciu programu je kľúčové:

 • aktívne zapojenie vedenia školy a min. 25% učiteľského zboru školy
 • vytvorenie priestoru v rámci šk. kalendára na tréningy a stretnutia učiteľov (komunity vzájomného učenia)
 • pri suplovaní a tvorbe rozvrhu prihliadať na vzájomné návštevy/hospitácie kolegov na vyučovacích hodinách v rámci kolegiálnej podpory
 • otvorenosť účastníkov k inováciám a svojmu rozvoju
 • aktívna participácia zapojených škôl a učiteľov; ochota stretávať sa nad rámec bežných pracovných povinností (v uvedenom rozsahu)
 • pripojenie na internet, počítač s mikrofónom a kamerou (klasický notebook). Slúži na prepojenie so skúseným mentorom z LEAF počas individuálnych konzultácií.
 • videokamera (prípadne iné zariadenie ktoré slúži na nahratie vyučovacej hodiny (napr. pre kolegu, ktorý nemôže byť osobne prítomný kvôli rozvrhu). Je možné zapožičať z LEAF.

Prihlasovanie škôl do programu na školský rok 2020/21 otvorené!

Aké sú hlavné ciele a prínosy programu?

Zmeny na úrovni školy:

Zmeny na úrovni učiteľov:

Čo ako učiteľ získam zapojením sa do programu?

 • Priestor na zastavenie a reflexiu.
 • Podporu kolegu, ktorý mi pomáha štrukturovať myslenie; pozrieť sa na moje aktuálne výzvy z rôznych uhlov pohľadu, pochopiť súvislosti a dopady; možnosť inšpirovať sa jeho skúsenosťou a uvažovaním, ak ho o to požiadam.
 • Praktické precvičenie zručností potrebných na vedenie efektívneho sprevádzajúceho rozhovoru (ktoré neskôr využijem i v komunikácií so žiakmi a vedení vyučovacej hodiny) a možnosť konzultácií so skúseným mentorom z LEAF.

Aké sú skúsenosti učiteľov s programom?

Aké formy práce sa využívajú v programe?

Kolegiálna podpora

Návšteva a reflexia vyučovacích hodín kolegov; sprevádzanie k efektívnemu riešeniu problémov a zavádzaniu inovácií do výuky

Spätná väzba

Spätná väzba a individuálne konzultácie so skúseným mentorom z LEAF

Inšpiratívne školenia

Séria inšpiratívnych školení na rozvoj relevantných učiteľských kompetencií

Komunita

Komunita aktívnych inovatívnych učiteľov (komunitné stretnutia a online webináre)

Workshopy

Workshopy a koučingové konzultácie pre riaditeľov škôl zamerané na rozvoj líderstva

Tím programu Premena školy zvnútra

premenaskoly-tim

Program zabezpečuje kvalitný tím školiteľov a mentorov,
ktorý tvorí Jana, Dávid, Viera a Alexandra.

Ako to bude celé prebiehať?

Program prebieha počas 2 školských rokov a pozostáva z modulu pre vedenie školy a modulu pre vyučujúcich. Zapojenie do programu vyžaduje v priemere 5-6 hodín mesačne na každého účastníka.

premena-ako-to-funguje1

do 25.5.2019
prihlasovanie škôl

premena-ako-to-funguje2

do 5.7.2019
výber škôl do programu

premena-ako-to-funguje3

október 2019
úvodný tréning pre riaditeľov

premena-ako-to-funguje4

január 2020
úvodný tréning pre zapojených učiteľov

premena-ako-to-funguje5

od februára 2020
pravidelná kolegiálna podpora

Jana M. Balážová
koordinátorka programu
jana.balazova@leaf.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@leaf.sk

Chceš vedieť čo je nové?
Prihlasovanie otvoríme vo februári 2020, nechajte nám svoj email a pošleme vám o tom upozornenie aj s ďalšími novinkami.

Prihlasovanie škôl do programu na školský rok 2020/21 otvorené!