Osobnostný a sociálny rozvoj študentov

„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som „šťastný“. Povedala mi, že som nerozumel zadaniu. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“ — John Lennon

Lucia Bokesová je skvelá stredoškolská pani učiteľka s približne 15 ročnou praxou. Ako hovorí, v prvom rade je mama dvoch úžasných mladých mužov a partnerka/priateľka v naplňujúcom vzťahu. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou jej života je skutočnosť, že sa neustále učí a posúva ďalej (v LEAF absolvovala 2 rozvojové programy pre učiteľov: IRPU a Online inkubátor mentorov). A možno aj preto je učiteľka – lebo učiť sa a učiť ju baví.

V súčasnosti je čoraz zjavnejšie, že rýchlo sa meniaca doba závratného technického pokroku a informácií kladie na absolventov škôl, a človeka všeobecne, úplne iné nároky a očakávania ako tomu bolo pred 15 – 20 rokmi keď Lucia začínala učiť. Zároveň je zrejmé, že každodenná realita vo väčšine škôl túto skutočnosť zatiaľ nereflektuje a žiakom stále posúvame hlavne obrovské množstvo vedomostí (v lepšom prípade aj základy mäkkých zručností). Mladých však „neučíme“ objavovať a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti, robiť rozhodnutia a preberať zodpovednosť za ich následky, „neučíme“ ich ako si zachovať vnútornú rovnováhu a integritu – jednoducho ich „neučíme“ ako byť úspešný v pracovnej oblasti a zároveň žiť vyrovnaný život a mať zdravé vzťahy.

Keďže Lucia verí, že v školách by sme mali okrem akademického formovania žiakov venovať priestor a pozornosť i tomu ako im pomôcť zlepšiť vzťahy, pocit šťastia a život ako taký, rozhodla sa pružne zareagovať, venovať tejto téme viac do hĺbky a ponúknuť seminár Osobný a sociálny rozvoj.

Jej krátkodobým cieľom je vytvoriť materiály pre učiteľov, ktoré im pomôžu pri práci na rozvoji osobnosti žiakov a zároveň žiakom poskytnú akési portfólio prístupov, z ktorého si každý vyberie to, čo mu je blízke, čo mu dáva zmysel a pomáha.

Po obsahovej stránke sa v rámci semináru budú mať žiaci možnosť pozrieť napríklad na to ako oddychovať; ako si zorganizovať čas; preskumáť čo je emočný balast; objavovať svoje vnútorné zdroje; či sa zoznámiť s nenásilnou komunikácia Marshalla Rosenberga.

Pripravený materiál bude obsahovať úvodné teoretické poznatky o jednotlivých konceptoch a metodické materiály/cvičenia. Kľúčové je, že sa bude pracovať s konkrétnymi príkladmi a situáciami zo života tak, aby si ich žiaci vyskúšali uplatňovať i mimo priestoru školy a následne mohli na hodinách reflektovať svoje skúsenosti.

Materiál bude možné použiť v rámci samostatného semináru/ krúžku, alebo ako súčasť iných predmetov, napr. etickej výchovy, triednických hodín, psychológie, filozofie, či občianskej náuky.

Okrem práce na príprave uceleného materiálu sa Lucia tiež chystá zdieľať svoje skúsenosti so širšou komunitou učiteľov prostredníctvom sérií workshopov, ktorých cieľom bude oboznámiť ich s konceptom projektu a jednotlivými prístupmi, aby ich mohli následne použiť pri práci so svojimi žiakmi.