Sebapoznanie je kľúčom na ceste k osobnému a profesijnému rozvoju.

Keď sa lepšie poznáme, vieme presnejšie určiť naše ciele, záujmy a hodnoty. Vďaka tomu môžeme efektívnejšie využívať naše schopnosti a potenciál.
 
Pri sebapoznaní je dôležité venovať sami sebe čas, objavovať svoje silné stránky, ale aj oblasti, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Zároveň je užitočné získať spätnú väzbu od ostatných. Môže nám to pomôcť lepšie sa pochopiť a rásť.

Jeden zo spôsobov, ktorým v LEAFe podporujeme sebapoznávanie, sú naše Krúžky.

Tieto štruktúrované stretnutia v malých skupinách umožňujú hlboké spojenie s ľuďmi z rôznych prostredí. Predstavujú pravidelnú mesačnú sebareflexiu a zdieľanie najdôležitejších tém v životoch účastníkov. Či už sú to situácie, s ktorými momentálne bojujeme, alebo myšlienky, ktoré by sme chceli ďalej rozvinúť. 

Pravidelnosť stretnutí raz mesačne na 4 hodiny prináša zaujímavé pozorovania – dni nám často plynú bez uvedomenia si, čo na nás vplýva a s čím sa potýkame. Krúžky vytvárajú bezpečné prostredie, kde máme šancu si to jasne sformulovať a uvedomelo riešiť. Skupina, často už len otázkami na ujasnenie, nám umožní zarámcovať danú situáciu s nadhľadom.

Vďaka Krúžku sa účastníci zlepšia v komunikácii, empatii a asertivite. Naučia sa, ako v zdieľaných skúsenostiach iných nájsť to, čo môže pomôcť aj im.

V skupinách vznikajú príležitosti napr. aj na pracovné prepojenia a podporu aktivít, ktoré sú prospešné pre okolie.

Sebarozvoj v Krúžkoch očami účastníkov.

Naty sa s nami v Krúžkoch rozvíja už 2 roky. Je vášnivou biznis analytičkou v oblasti IT so špecializáciou na AI a gamifikáciu. 

Cez Krúžky nachádza cestu bližšie k sebe aj ku Slovensku.

V Krúžkoch ako účastníci alebo moderátori.

Do Krúžku sa môžeš pridať ako účastník/čka alebo ako moderátor/ka a pomáhať viesť diskusie. Byť v roli moderátora je „nadstavbový“ zážitok voči roli štandardného účastníka. Moderátori sú účastníkmi a aj sprievodcami skupiny. Usmerňujú diskusiu a pomáhajú aktivovať účastníkov. Prechádzajú si školeniami a pracujú s metodikou stretnutí. Obe role prinášajú rozvoj využiteľný v pracovnom aj súkromnom živote

Krúžky môžu byť aj tematické.

Okrem diverzných skupín sa nám osvedčili aj špecializované Krúžky. Jedným z nich je Krúžok Young CEOs, ktorý spája mladých manažérov v CEO pozícii alebo Senior CEOs spájajúci skúsených manažérov. 

Krúžky sú prevažne osobné, ale niektoré fungujú aj online alebo hybridne. Tie offlinové sa formujú vo väčších mestách na Slovensku – napr. v Bratislave, v Žiline a v Košiciach. Krúžky sú aj za hranicami, momentálne v Prahe a v Luxemburgu. Radi by sme ich rozšírili všade tam, kde sa chcú ľudia rozvíjať. 

Každý Krúžok začína spoločným tréningom s moderátorom/kou a trénerom/kou, kde preberieme detaily metódy a spolu zažijeme prvé stretnutie. Záujemcov o moderovanie dopredu vyškolíme. 

Chceš na sebe začať pracovať, rozvíjať sa a napredovať?

Premýšľaš ako sa aj Ty môžeš pravidelne zapájať, prepájať a rozvíjať spolu s LEAF komunitou? U nás nájdeš rôzne spôsoby ako sa zapojiť alebo sa rovno stať súčasťou kultivujúcej LEAF komunity.

photo Nikoleta Kotrčová - community builder

Nikoleta Korčová

Nikoleta Kotrčová je súčasťou budovania komunity LEAF prostredníctvom marketingovej komunikácie.