Letný camp TalentGuide 2019: Súhlas s účasťou

 

Informovaný súhlas študenta/rodiča (zákonného zástupcu) s účasťou na LEAF TalentGuide Campe 2019

 10.-16.08.2019, hotel Zerrenpach  (ďalej len “Podujatie”)

PROSÍME, POZORNE SI PREČÍTAJTE

Študent/študentka („študent“) a jeho/jej rodič alebo zákonný zástupca, ktorý vyjadruje súhlas s týmto dokumentom v mene príslušného študenta, jeho rodičov, zákonných zástupcov a/alebo iných dospelých osôb, ktorí sú zodpovední za príslušného študenta (spolu „účastník“) poskytli tento súhlas („súhlas“) ako podmienku účasti študenta na letnom podujatí označenom vyššie („podujatie“), ktoré organizuje občianske združenie LEAF, so sídlom  Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40088, IČO: 42 264 723(„LEAF“). 

Tento súhlas, spolu so  zdravotným a logistickým dotazníkom, ktorý bude účastníkovi zaslaný elektronickou formou, zahŕňajú úplnú a celu dohodu medzi účastníkom a združením LEAF vo vzťahu k predmetu súhlasu a dotazníka a nie je možné ho upraviť, okrem písomnej úpravy podpísanej združením LEAF, študentom a jedným z jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Tento súhlas predstavuje záväznú dohodu v zmysle slovenskej legislatívy (§ 51 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov) a nadobudne účinnosť doručením súhlasu a zdravotného dotazníka združeniu LEAF. Účastník a združenie LEAF sa týmto dohodli takto:

Definície

Odkazy na výraz „LEAF“ v tomto súhlase znamenajú občianske združenie LEAF registrované v evidencii občianskych združení Slovenskej republiky pod identifikačným číslom: VVS/1-900/90-40088 a všetkých jeho pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, skupinových vedúcich, študentských vedúcich, konzultantov, poradcov, supervízorov, učiteľov, nástupcov a poverené osoby.

Odkazy na výraz „účastník“ zahŕňajú študenta (študentku), ktorí sa zúčastňujú na podujatí, jeho (jej) rodičov, zákonných zástupcov alebo iné dospelé osoby, ktoré sú zodpovedné za zúčastňujúceho sa študenta (študentku). Všetky právne povinnosti a záväzky, ktoré prevzal účastník v zmysle tohto súhlasu, preberajú zahrnuté strany spoločne a nerozdielne.

Uplatňovanie opatrnosti a zdravého rozumu

Študent je zodpovedný za neustále uplatňovanie opatrnosti a zdravého rozumu, aby nedošlo k úrazom a škodám. Toto ustanovenie zahŕňa okrem iného tiež dodržiavanie dopravných a bezpečnostných predpisov týkajúcich sa chodcov, cestujúcich a cyklistov, zachovanie obozretnosti a venovanie plnej pozornosti premávke, využívanie zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení a pomôcok, ako sú vhodná obuv, cyklistické helmy, záchranné vesty alebo bezpečnostné pásy, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri turistike a pobyte v prírode, ochrana svojho vlastníctva a zaistenie bezpečnosti osôb, predmetov a okolitého prostredia.

Limity dohľadu

Účastník chápe a súhlasí, že združenie LEAF nemôže vykonávať dohľad nad študentom nepretržite. Pracovníci združenia LEAF vo všeobecnosti vykonávajú dohľad nad skupinovými aktivitami. Pracovníci združenia LEAF však nebudú vykonávať dohľad nad študentom vo voľnom čase, teda mimo programu organizovaného združením LEAF v rámci skupinových činností. V tomto čase je mimoriadne dôležité, aby študent postupoval opatrne s cieľom zabezpečiť  ochranu zdravia a bezpečnosti pre seba, ostatných účastníkov a tretie osoby.

 Osobné správanie

Účastník súhlasí, že sa bude správať v súlade s pravidlami podujatia, ktoré sú súčasťou tohto súhlasu  a bude postupovať podľa pokynov LEAF. Účastník sa zaväzuje k vysokým štandardom správania s dôrazom na hodnoty ako je charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť. Účastník rozumie a súhlasí, že závažné alebo opakované porušenie pravidiel podujatia, alebo závažné, alebo opakované správanie, ktoré by mohlo narušiť aktivity podujatia alebo uraziť, ohroziť, poškodiť iných účastníkov, vrátane, ale nie výhradne akéhokoľvek zastrašujúceho, obťažujúceho, zneužívajúceho, diskriminačného, hanlivého alebo znevažujúceho správania sa môže viesť k prerušeniu jeho účasti na podujatí a predčasnému návratu domov na vlastné náklady. 

Oboznámenie so skrytými rizikami

Účastník rozumie, že cestovanie a účasť na Podujatí LEAF môže zahŕňať určité skryté riziká a ohrozenia zdravia, bezpečnosti a osobného majetku vrátane, ale nie výhradne, rizík súvisiacich s politickou nestabilitou, teroristickými útokmi, prírodnými katastrofami a chorobou. Účastník ďalej rozumie, že študentom môžu byt počas podujatia ponúknuté niektoré aktivity so skrytými rizikami, vrátane, ale nie výhradne, loptových a vodných športov, turistiky (dennej a nočnej) a malých tímových súťaží, ktoré môžu zahŕňať namáhavú aktivitu alebo cestovanie alebo beh v prírodnom teréne, nízke lanové prekážky alebo podobné aktivity. Tieto aktivity môžu zahŕňať skryté riziká závažného úrazu alebo úmrtia. Účastník si taktiež uvedomuje, že počas pobytu v prírode môže dôjsť k stretu s miestnou faunou vrátane vlka dravého, medveďa hnedého, rysa ostrovida a iných, následkom čoho môže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia účatníka. Účastník sa dobrovoľne zúčastňuje takéhoto cestovania a aktivít a prijíma všetky riziká a súvisiacu zodpovednosť.

Zdravotný stav a liečba

Účastník rozumie, že zodpovedá za to, že študent bude mať zabezpečené vlastné poistenie liečebných nákladov pre prípad choroby, alebo úrazu počas podujatia. Je na zvážení účastníka, či zabezpečí študentovi v súvislosti s jeho účasťou na podujatí aj iné poistné krytia (napr. úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, nákladov na záchrannú činnosť). Účastník zároveň berie na vedomie, že LEAF nie je povinné v súvislosti s podujatím zriadiť akékoľvek poistenie. Účastník rozumie a súhlasí, že ak študent v súčasnosti užíva akékoľvek lieky a bude potrebovať tieto lieky počas podujatia, za prinesenie dostatočného množstva uvedeného lieku zodpovedá účastník.

Účastník rozumie, že v prípade zdravotnej indispozície alebo núdzového stavu môže združenie LEAF prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné za daných okolností, vrátane zabezpečenia lekárskeho ošetrenia pre daného študenta a predčasného návratu študenta domov.

Účastník rozumie, že zdravotný dotazník, ktorý bude účastníkovi zaslaný elektronickou formou a vyhlásenie o bezinfekčnosti predložené združeniu LEAF musia byť presné a úplné, bez chýb alebo vynechaných informácii, a že akékoľvek chyby, alebo vynechanie informácii môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie študenta počas podujatia a môžu viesť k prerušeniu jeho účasti na podujatí a predčasnému návratu domov na vlastné náklady. Účastník rozumie, že ak neprinesie na podujatie podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti, nebude sa môcť podujatia zúčastniť a bude sa musieť predčasne vrátiť domov na vlastné náklady.

Predvídanie rizika, hmotná zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

Účastník rozumie, že účasť na podujatí je výlučne dobrovoľná a na vlastnú zodpovednosť a že  program zahŕňa prvky rizika straty majetku, závažného úrazu alebo úmrtia. Účastník výslovne súhlasí a zaväzuje sa, že prijme a bude predvídať všetky riziká súvisiace s účasťou na podujatí. Účastník sa nepokúsi brať na zodpovednosť združenie LEAF za akýkoľvek úraz, úmrtie ani osobnú stratu alebo stratu majetku, ktoré utrpí účastník počas voľného času študenta bez dohľadu, alebo počas dobrovoľnej účasti študenta na aktivitách, najmä, ale nie výhradne, pri využívaní športových zariadení na podujatí študentov bez dohľadu, návšteve mesta, dediny, alebo pri vychádzkach a turistike, pri používaní verejnej dopravy, alebo dobrovoľnej účasti študenta na voliteľných aktivitách, alebo za akýkoľvek úraz, úmrtie alebo osobnú stratu, alebo stratu majetku vyplývajúcej z lekárskeho ošetrenia alebo zdravotnej starostlivosti poskytnutého študentovi, alebo z nezabezpečenia potrebných dokumentov, vyžadovaných pre účasť na podujatí zo strany študenta, alebo z akejkoľvek pomoci poskytnutej účastníkovi združením LEAF, alebo s ním spolupracujúcou osobou vo vzťahu k zabezpečeniu dopravy, strate alebo krádeži batožiny, alebo osobného majetku, prírodným katastrofám, vojne, politickej nestabilite, teroristickej činnosti alebo pôsobeniu choroby.

V rozsahu povolenom príslušnou legislatívou účastník súhlasí, že združenie LEAF odškodní, poskytne potrebnú súčinnosť, bude ho brániť a chrániť pred škodou v prípade akýchkoľvek nárokov, činnosti, škôd, zodpovednosti, nákladov a výdavkov, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov v rozsahu, v akom boli spôsobené akýmkoľvek konaním alebo zanedbaním zo strany účastníka, najmä, ale nie výhradne, počas voľného času študentov bez dohľadu.

Združenie LEAF neposkytuje ani nedáva záruky žiadneho druhu, či už výslovné alebo implicitné, vo vzťahu k podujatiu, pokiaľ nie sú výslovne stanovené v tomto súhlase.

Riešenie sporov

Táto dohoda sa považuje za dohodu uzatvorenú v Slovenskej republike a jej platnosť, zostavenie, porušenie, uplatňovanie a interpretácia sa riadia legislatívou Slovenskej republiky.

 Oddeliteľnosť ustanovení

Ak ktorékoľvek ustanovenie uvedené v tomto súhlase bude z akéhokoľvek dôvodu označené za neplatné, jeho neplatnosť nebude mat vplyv na žiadne ďalšie ustanovenie súhlasu. Účastník rozumie a súhlasí, že i) sa prijme úprava takéhoto neplatného ustanovenia v rozsahu, v akom je potrebná na zabezpečenie jeho platnosti, zákonnosti a vynútiteľnosti bez zmeny jeho zámeru alebo, ii) ak takáto úprava nie je možná, tento súhlas sa chápe tak, ako keby nikdy neobsahoval dané neplatné ustanovenie.

Potvrdzujem:

 • že som si prečítal/a všetky podmienky uvedené v súhlase, porozumeI/a som im a súhlasím s nimi, môj súhlas je bezvýhradný, slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a moja zmluvná sloboda nebola obmedzená,
 • že moje dieťa/účastník prenocuje v priestoroch Hotel Zerrenpach, Anderlová 224, Osrblie v termíne konania podujatia,
 • že moje dieťa/účastník sa dopraví na a z miesta podujatia samostatne a na vlastnú zodpovednosť,*
 • že súhlasím, aby moje dieťa/účastník počas svojho voľného času alebo inej neorganizovanej aktivity, opustil priestory podujatia samostatne, bez dozoru, alebo bez sprievodu zástupcov LEAF pre účely napríklad, ale nie výlučne, návštevy obchodu, prechádzky a pod.
 • že moje dieťa/účastník bude dodržiavať tieto PRAVIDLÁ PODUJATIA:
 1. Účastník bude  zaobchádzať s rešpektom so zariadením hotela a programového vybavenia a budú rešpektovať ostatných aj svoje okolie. 
 2. Účastník bude rešpektovať pokyny zástupcov LEAF, pracovníkov hotela alebo vedúcich  workshopov. 
 3. Účastník sa bude podieľať na aktivitách počas podujatia.
 4. Počas dňa opustí účastník Podujatie,  prípadne vyhradené miesto, len s  výslovným súhlasom vedúceho, alebo ním určenej osoby, po dohode o čase návratu. Po svojom návrate na podujatie, prípadne na vyhradené miesto, účastnik bezodkladne oznámi svoj návrat vedúcemu, alebo ním určenej osobe.
 5. Účastník sa bude zdržiavať v priestoroch hotela Zerrenpach v noci po 22:00 až do 7.00 hodiny ráno nasledujúceho dňa. Účastník bude rešpektovať nočný kľud a zákaz koedukovaných návštev na izbách po 23.00.
 6. Počas podujatia platí pre všetkých účastníkov podujatia prísny zákaz požívania alkoholických nápojov alebo akýchkoľvek iných omamných a návykových látok.
 7. Počas podujatia platí úplný zákaz fajčenia pre účastníkov mladších ako 18  rokov.  Pre účastníkov nad 18 rokov bude vymedzený fajčiarsky kútik na obmedzený čas. Prítomné môžu byť iba osoby 18+ a to iba po dohode s pracovníkom LEAF.
 8. Účastník rozumie a rešpektuje, že porušenie týchto pravidiel môže viesť k vylúčeniu účastníka z pobytu na podujatí.

 

Informácie o podujatí pre rodiča alebo zákonného zástupcu:

Termín a miesto: LEAF TalentGuide Camp, 10.-16.08.2019, hotel Zerrenpach, Osrblie

Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/letny-kemp-talentguide-2019/

Kontaktné údaje na organizátorov: student@leaf.sk

Lenka Z. Juricekova: +421 915 926 369, Mariya Georgieva:  +421 919 215 820,

Veronika Ranušová, tel.: +421 908 797 666, Juraj Didák: +421 905 105 078

————————————————————————————————————————————————————————–

* LEAF v žiadnom  prípade neodporúča stopovanie alebo iný  neštandardný spôsob prepravy na podujatie. LEAF taktiež odporúča brať na zreteľ pravidlá cestnej premávky týkajúcej sa pohybu po chodníku a prepravy v prostriedkoch MHD v oblasti bezpečnosti, ako je použitie bezpečnostných pásov v prípade sedadiel nimi vybavených, držať sa za jazdy a tiež, ale nielen nastupovať a vystupovať do vozidla spôsobom primeraným a vo vozidle rešpektovať pravidlá bezpečného cestovania ako i ohľaduplnosti voči ostatným cestujúcim.