Dobrovoľnícky projekt
Strom života

Detail projektu
Výzva
Strom života do roku 2017 ponúkal materským a základným školám verejné služby (v oblasti environmentálnej výchovy a udržateľného rozvoja), ktoré financoval z veľkej časti štát (cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). Tieto služby boli školám poskytované zadarmo a slúžili ako doplnok k všeobecne dostupnému vzdelávaciemu štandardu, ktorý je štátom regulovaný (produkty odoberalo a využívalo cca 250 škôl a 7 000 žiakov po celom Slovensku). Išlo o metodické materiály pre učiteľov, 8 pravidelných súťaží pre materské školy a 8 pravidelných súťaží pre základné školy ročne, 2 programy pre talentovanú mládež, vydávanie 2 časopisov na mesačnej báze (pre deti predškolského veku a školopovinnú mládež), semináre a konferencie pre učiteľov, workshopy pre deti a program terénneho monitoringu kvality životného prostredia. Počas rokov 2018-2020 sa bude program podpory zo strany štátu transformovať, pričom v roku 2020 zanikne vo svojej súčasnej podobe úplne. Rozsah a charakter podporovaných aktivít po roku 2020 odhadnúť nevieme, očakávame však, že výška podpory zo strany štátu bude výrazne obmedzená. Preto sme prijali strategické rozhodnutie, že sa v horizonte 2 rokov chceme stať v maximálnej miere finančne nezávislou a životaschopnou organizáciou, poskytujúcou produkty stabilnému okruhu klientov a to aj s vedomím, že niektoré produkty budú musieť zaniknúť alebo sa výrazným spôsobom transformovať / inovovať. Stále však chceme zachovať sociálny prístup pri poskytovaní našich produktov, aby aj deti a mládež z menej podnetného prostredia mohli využívať naše produkty zadarmo alebo za symbolický príspevok (napr. stanoviť podiel takýchto detí na celkovom počte účastníkov alebo ich účasť financovať prostredníctvom individuálneho alebo firemného darcovstva). Do úvahy prichádza aj systém licencovania (franchising), tzn. že by sme naše produkty poskytli za úhradu ekocentrám alebo individuálnym lektorom kurzov / krúžkov, ktorí by ich mohli komerčne využívať. Súčasne túto situáciu vnímame ako jedinečnú príležitosť transformovať činnosť organizácie s ohľadom na megatrendy, ktorým súčasná mladá generácia bude čeliť – nárast mestského štýlu života, postupujúca klimatická zmena, pociťovanie nedostatku prírodných zdrojov, digitálna revolúcia, ktorá mení správanie sa mladých ľudí, rozmach automatizácie a autonómnych technológií, ktoré významným spôsobom ovplyvnia trh práce.
Výstup

V spolupráci s biznis stratégom je naším zámerom revidovať víziu a poslanie organizácie, vytvoriť produktový katalóg, opísať proces poskytovania jednotlivých produktov a ich cenotvorbu, zadefinovať systém zliav pre sociálne znevýhodnenú mládež a dobrovoľníkov a zadefinovať základné posolstvá jednotlivých produktov vo väzbe na víziu organizácie.

Profil dobrovoľníka

– skúsenosť s prípravou a implementáciou biznis modelov,
– skúsenosť s optimalizáciou a automatizáciou procesov,
– inovatívne a vizionárske myslenie,
– zodpovedný a angažovaný prístup.

Prečo by si si nás mal vybrať

Strom života má za sebou skoro 40-ročnú históriu. Za toto obdobie ovplyvnil tisíce mladých ľudí, ktorí v Strome života našli priestor pre zmysluplnú sebarealizáciu. Teraz sa však musí transformovať na potreby 21. storočia, aby ďalej napĺňal ambiciózny cieľ – vychovať generáciu mladých ľudí, ktorá bude chápať princípy zdieľanej ekonomiky, cirkulárnej ekonómie a zelených technológií, pre ktorú digitálna revolúcia a automatizácia nebude ohrozením pri uplatnení sa na trhu práce a ktorá si uvedomuje význam kritického myslenia, aktívneho občianstva a súdržnej, udržateľnej spoločnosti. Na Strome života sme pripravení takúto transformáciu vykonať a hľadáme angažovaných ľudí, ktorí nám s tým chcú pomôcť.

O organizácii
Strom života vytvára programy environmentálnej výchovy, založené na systémových (holistických) základoch, ktoré využívajú inovatívne vzdelávacie metódy. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami, kritického myslenia, projektového manažmentu, dobrovoľníctva a aktívneho občianstva. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti. Misiou organizácie je: - Prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu so špecifickým zameraním na neformálne vzdelávanie a na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a udržateľnému spôsobu života, zohľadňujúc trendy vývoja spoločnosti. - Systematicky vytvárať podmienky pre maximálne rozvíjanie potencialít detí a mládeže pri rešpektovaní ich individuálnych vzdelávacích potrieb s cieľom pripraviť ich na život a prácu v zmenených klimatických a socioekonomických podmienkach. - Podporovať tvorivú myšlienkovú spoluúčasť a spoluprácu detí a mládeže, učiť ich poznávať, zodpovedne konať, spoločne žiť s inými, zapájať ich do dobrovoľníckych aktivít a výrazne ovplyvňovať ich hodnotový systém, vedomostnú základňu, ale aj sociálne, emocionálne a komunikatívne kompetencie smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života. - Rozvíjať spoluprácu v širšej perspektíve, prinášať príklady dobrej praxe, byť inšpiráciou pre samosprávy, obchodné spoločnosti a miestne komunity, ktoré môžu v Strome života nájsť spoľahlivého partnera pre spoluprácu a rozvoj.
O organizácii
Zameranie organizácie
Vzdelávanie a rozvoj
Druh organizácie
Nezisková organizácia
O projekte
Expertíza dobrovoľníka
Financie a biznis
Dĺžka projektu
12 mesiacov
Približný počet hodín na týždeň
2
Lokalita
Bratislavský kraj
Možnosť zapojenia na diaľku
Nie