Dobrovoľnícky projekt
Strom života

Detail projektu
Výzva
Strom života ponúka členom - materským a základným školám verejné služby v oblasti environmentálnej výchovy a udržateľného rozvoja. Tieto služby odoberá cca 250 škôl a 7 000 žiakov po celom Slovensku. Ide o metodické materiály pre učiteľov, 8 pravidelných súťaží pre materské školy a 8 pravidelných súťaží pre základné školy ročne, 2 programy pre talentovanú mládež, vydávanie 2 časopisov na mesačnej báze (pre deti predškolského veku a školopovinnú mládež), semináre a konferencie pre učiteľov, workshopy pre deti a program terénneho monitoringu kvality životného prostredia. Do roku 2017 bol registračný poplatok vo výške 1,50 € za školu ročne, bez ohľadu na počet zapojených detí. Náklady spojené s poskytovaním vyššie uvedených služieb hradilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2018 je dotácia zo strany štátu nižšia (a postupne sa bude znižovať), na základe čoho sme boli nútení zmeniť aj registračné poplatky. Aktuálna výška registračného poplatku je 1,00 € za dieťa ročne. Poskytovanie služieb už zároveň nie je viazané na osobu učiteľa, dieťa môže registrovať priamo rodič resp. zákonný zástupca. Na základe zmeny výšky registračného poplatku očakávame pokles registrovaných škôl (a zároveň aj detí využívajúcich naše služby). Tento pokles potrebujeme nahradiť získaním nových klientov.
Výstup

V spolupráci s marketingovým špecialistom chceme štandardizovať štýl marketingovej komunikácie (vytvoriť osobnosť značky jednotlivých produktov) voči presne zadefinovaným cieľovým skupinám. Radi by sme pri tom vychádzali z prieskumu potrieb, na základe ktorého by sme obsah vybraných produktov upravili. Následne by sme potrebovali pomoc s tvorbou kreatívnych návrhov a plánu implementácie reklamnej kampane.
Pri tvorbe reklamnej kampane treba brať do úvahy fakt, že Strom života aktuálne prechádza procesom transformácie (prehodnocuje sa efektívnosť poskytovania jednotlivých produktov, produkty sa inovujú alebo rušia). Proces transformácie bude ukončený do 2 rokov.

Profil dobrovoľníka

Preferujeme experta s nasledovnými skúsenosťami:
– prax v reklamných agentúrach, mediálnych agentúrach, médiách,
– tvorba a implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti,
– príprava, spracovanie a realizácia marketingových kampaní,
– príprava, spracovanie a produkcia propagačných materiálov,
– definovanie zákazníckych segmentov a realizácia prieskumu potrieb.

Prečo by si si nás mal vybrať

Strom života má za sebou skoro 40-ročnú históriu. Za toto obdobie ovplyvnil tisíce mladých ľudí, ktorí v Strome života našli priestor pre zmysluplnú sebarealizáciu. Teraz sa však musí transformovať na potreby 21. storočia, aby mohol naplniť ambiciózny cieľ – vychovať generáciu mladých ľudí, ktorá bude chápať princípy zdieľanej ekonomiky, cirkulárnej ekonómie a zelených technológií, pre ktorú digitálna revolúcia a automatizácia nebude ohrozením pri uplatnení sa na trhu práce a ktorá si uvedomuje význam kritického myslenia, aktívneho občianstva a súdržnej a udržateľnej spoločnosti. Na Strome života sme pripravení takúto transformáciu vykonať a hľadáme angažovaných ľudí, ktorí nám pomôžu osloviť nových klientov.

O organizácii
Strom života vytvára programy environmentálnej výchovy, založené na systémových (holistických) základoch, ktoré využívajú inovatívne vzdelávacie metódy. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností, čitateľskej gramotnosti, kompetentného zaobchádzania s médiami, kritického myslenia, projektového manažmentu, dobrovoľníctva a aktívneho občianstva. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí, aktivity podporujúce zdravý životný štýl a aktivity rozvíjajúce inovačné, technické a bádateľské zručnosti, ktoré mladí ľudia využijú pri uplatnení sa v ďalšom živote a spoločnosti. Misiou organizácie je: - Prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu so špecifickým zameraním na neformálne vzdelávanie a na budovanie vzťahu k prírode, životnému prostrediu, kultúrnemu dedičstvu a udržateľnému spôsobu života, zohľadňujúc trendy vývoja spoločnosti. - Systematicky vytvárať podmienky pre maximálne rozvíjanie potencialít detí a mládeže pri rešpektovaní ich individuálnych vzdelávacích potrieb s cieľom pripraviť ich na život a prácu v zmenených klimatických a socioekonomických podmienkach. - Podporovať tvorivú myšlienkovú spoluúčasť a spoluprácu detí a mládeže, učiť ich poznávať, zodpovedne konať, spoločne žiť s inými, zapájať ich do dobrovoľníckych aktivít a výrazne ovplyvňovať ich hodnotový systém, vedomostnú základňu, ale aj sociálne, emocionálne a komunikatívne kompetencie smerom k environmentálne uvedomelému spôsobu života. - Rozvíjať spoluprácu v širšej perspektíve, prinášať príklady dobrej praxe, byť inšpiráciou pre samosprávy, obchodné spoločnosti a miestne komunity, ktoré môžu v Strome života nájsť spoľahlivého partnera pre spoluprácu a rozvoj.
O organizácii
Zameranie organizácie
Vzdelávanie a rozvoj
Druh organizácie
Nezisková organizácia
O projekte
Expertíza dobrovoľníka
Marketing
Dĺžka projektu
12 mesiacov
Približný počet hodín na týždeň
2
Lokalita
Bratislavský kraj
Možnosť zapojenia na diaľku
Nie