Interaktívna náučná trasa k Jasenovskému hradu

Matúš pochádza z Jasenova. Má 16 rokov a maturovať bude v roku 2020 na Gymnáziu v Humennom. Je už štyri roky členom školského parlamentu. Pri svojom štúdiu fyziky a chémie nepracuje len na svojom zlepšovaní sa, ale zábavnejšou a jednoduchšou formou učí aj svojich spolužiakov, ktorí oceňujú, že učivo ľahšie pochopia. Okrem toho hrá na gitare, tri roky súťažne hral aj tenis. Je dobrovoľníkom Červeného kríža. V Spoločenstve Gorazd je detským animátorom, organizoval letný detský tábor, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 detí.

Opis projektu

Matúš sa prihlásil s projektom Interaktívnej náučnej trasy k Jasenovskému hradu.

Po celej trase k hradu budú rozmiestnené informačné panely na miestach s nejakou pamiatkou alebo zaujímavosťou. Na paneloch bude  text a obrázok týkajúci sa daného miesta spolu s QR kódom prepojeným s mobilnou aplikáciou. Tá by obsahovala úlohy k zastaveniam. Body získava turista za dobre zodpovedanú otázku, lokalizáciu pomocou QR kódu a za rýchlosť absolvovania celej trasy. Body sa zapisujú do celkového hodnotenia, ktoré bude mať súťažiaci stále k dispozícii vo forme online rebríčka. Úlohy v aplikácii by boli priebežne obmieňané. Matúš prišiel s celou myšlienkou a štruktúrou projektu. Okrem neho pracujú na projekte aj jeho spolužiaci. Pomáhajú mu riešiť rôzne problémové situácie. Šimon sa stará o vzhľad a úlohy v mobilnej aplikácii. Nataša má na starosti trasu náučného chodníka a rozloženie zastavení. Zoja pripravila podklady, samotné texty a historické informácie na paneloch. Ostatných členov tímu sme zatiaľ nekontaktovali.

Tento projekt predstavuje prepojenie virtuálneho a reálneho sveta. Je v štádiu prípravy, ale ešte sa nerealizuje. Je pripravený návrh trasy spolu s konkrétnymi zastaveniami. Taktiež je hotový návrh aplikácie spolu s webovou stránkou. Návrh projektu bol odobrený Krajským pamiatkovým úradom v Prešove a obcou Jasenov. Predpokladá sa, že do neho budú zapojení žiaci a študenti rôznych škôl z okolia a budú ho môcť využiť ako spestrenie vyučovacieho procesu.

Projekt má prehĺbiť pri použití dostupných moderných technológií záujem mladých ľudí a rodín o turistiku a kontakt s prírodou.  Opiera sa o plánovanú spoluprácu s obcou Jasenov, verejnými a podnikateľskými subjektmi mesta Humenné, Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, rôznymi dodávateľskými firmami a dobrovoľníkmi z okolia.

Odôvodnenie návrhu na ocenenie LEAF Award

Michala  navrhujeme na zaradenie do programu na ocenenie v 3. ročníku LEAF Award, lebo jeho projekt svojou povahou prepája humanitné a prírodné vedy. Technologicky inovatívne riešenie náučného chodníka ponúka potenciál na zvýšenie záujmu aj o udalosti a miesta, ktoré mladí ľudia prehliadajú alebo im nevenujú pozornosť. Prehlbuje záujem o lokálne a regionálne reálie a zapája ich do stredoeurópskeho priestoru a dejín štátnych foriem a kultúr na území dnešného Slovenska. Posilňuje tým pocit spolupatričnosti k stredoeurópskemu regiónu cez historicky doložené udalosti, stavby a ich popularizáciu. Okrem obsahu je aj príkladom medzipredmetových vzťahov, spolupráce v rámci tímu, ale aj s miestnou komunitou. Kontakty na verejné inštitúcie, samosprávu aj na podnikateľské prostredie sú príkladom inovatívneho a komplexného prístupu.